bannermenu


aktualności
statut koła
cele koła
zarząd koła
referaty
kontakt
galeria
linki
Koło Studentów
 przy SWP


strona katedry

strona oficjalna
Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich

strona PŁ

strona oficjalna
Politechnika Łódzka

statut koła

STATUT KOŁA NAUKOWEGO DZIEWIARZY
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Koło Naukowe Dziewiarzy


Rozdział I
Przepisy ogólne
§I

1. Koło nosi nazwę Koła Naukowego Dziewiarzy, zwane dalej Kołem. Przyjętym
i akceptowanym skrótem tej nazwy jest KND.
2. Koło działa na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
3. Siedzibą Koła jest Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich Politechniki Łódzkiej, mieszcząca się przy ulicy Żeromskiego 116 w Łodzi.
4. Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej Logo. Znak ten stanowi własność Koła. Wzór Logo określony jest w załączniku do Statutu. Koło używa pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd.

§II

1. Koło współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
2. Członkostwo w Kole jest dobrowolne.

§III

1. Nad funkcjonowaniem Koła czuwa Patron.
2. Merytorycznie i technicznie wspiera Koło Opiekun Naukowy Koła.


Rozdział II
Cele i zadania Koła oraz sposoby ich realizacji
§IV

1. Koło skupia studentów Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, a przede wszystkim studentów o kierunku dyplomowania Dziewiarstwo.
2. Celem i zadaniem Koła jest:
• rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
• prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy włókienniczej przez studentów,
• promowanie swej Uczelni,
• rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
• rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
• pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu,
• rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnej członków Koła.
§V

1. Członkowie Koła będą realizować powyższe cele poprzez:
• samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp.,
• wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami,
• organizowanie i udział w obozach naukowych,
• organizowanie praktyk krajowych i zagranicznych,
• prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni,
• tworzenie Sekcji do wykonywania określonych zadań,
• rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
• prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów w zakresie szeroko pojmowanej włókienniczej inżynierii mechanicznej,
• inne formy działalności społecznej zgodne z założeniami tego Statutu.
2. Realizując swoje statutowe cele, Koło opiera się na społecznej pracy swoich członków, jednakże w pewnych przypadkach możliwe jest skorzystanie z usług innych organizacji i podmiotów.


Rozdział III Członkowie Koła – i ich obowiązki
§VI

1. Członkiem Koła może zastać każdy student , niezależnie od formy studiów, którzy popierają cele Koła i deklarują czynne uczestnictwo w realizacji tych celów.
2. Członkowie Koła zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu, Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 28 kwietnia 1995.
3. Członkowie Koła zobowiązani są wykonywać postanowienia uchwał Zarządu.
4. Każdy członek ma prawo wysuwać propozycje i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła.
5. Członkowie Koła podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
6. Uchwały Koła podjęte w trybie art. VI pkt.5 obowiązują wszystkich członków Koła z chwilą ich uchwalenia.
7. Treść uchwał członków jest jawna i zawsze stanowi część składową protokołu sporządzonego przez sekretarza Koła.

§VII

1. Członkiem Honorowym może zostać członek Koła, który ukończył studia.
2. Członek Honorowy ma prawo brać udział w pracach Koła z głosem doradczym.

§VIII

1. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
• rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi Koła,
• skreślenia z listy członków przez Zarząd,
• nieobecności studenta na spotkaniach Koła przez okres dłuższy niż jeden semestr,
• w przypadku ukończenia studiów,
• w przypadku śmierci członka.


Rozdział IV
Organy Koła
§IX

1. Organami Koła są:
• Zarząd Koła,
• Komisja Rewizyjna.
2. Wyboru i powoływania organów Koła dokonuje się spośród członków w głosowaniu tajnym.

§X

1. Zarząd Koła składa się z 6 członków.
2. W skład Zarządu wchodzą:
• Przewodniczący,
• Wiceprzewodniczący,
• Sekretarz,
• Skarbnik,
• Rzecznik Prasowy,
• Członek Zarządu.
3. W przypadku wakatu w Zarządzie na kolejnym posiedzeniu Koła następuje uzupełnienie, którego dokonuje się w sposób analogiczny jak w par. VIII, ust.2.
4. Zarząd Koła podejmuje decyzję o formie uchwał.
5. Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność 4 członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Dla zachowania prawomocności uchwały Zarządu, mają formę pisemną, z podpisami osób ją podejmujących oraz oznaczeniem daty i miejsca jej powzięcia.
7. Na spotkaniach określonych w par. IX, ust.10, pozycja druga niniejszego Statutu, Zarząd przedkłada do wglądu członkom Koła pisemną treść swoich uchwał.
8. Kadencja Zarządu trwa rok.
9. Zmiana Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek członków Koła w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 członków Koła.
10. Obliczanie wyników tajnego głosowania członków Koła odbywa się poprzez przeliczanie ponumerowanych kart do głosowania w liczbie równej ilości osób obecnych na posiedzeniu Koła.

§XI

1. Do obowiązków Koła należy:
• organizowanie pracy Koła,
• zwoływanie zebrań Zarządu oraz spotkań członków Koła,
• przygotowanie i realizacja rocznego programu działania wraz z preliminarzem finansowym Koła,
• przedstawienie sprawozdania z działalności po upływie kadencji,
• rozpatrywanie wniosków członków o cofnięcie rezygnacji z członkostwa.
2. Skarbnik ma obowiązek składania sprawozdań finansowych na wniosek:
• Członków Koła,
• Zarządu,
• Komisji Rewizyjnej.
3. Rzecznik prasowy odpowiada za kontakty z mediami.

§XII

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. W skład Komisji wchodzą:
• Przewodniczący,
• Wiceprzewodniczący,
• Sekretarz.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• kontrola działalności Zarządu,
• wnioskowanie do Skarbnika o przedstawienie sprawozdania finansowego,
• rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych,
• wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka z Koła,
• wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Koła.
4. Na koniec każdej kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z prac Zarządu na forum Koła.


Rozdział V
Opiekun Koła
§XIII

1. Koło posiada Opiekuna Naukowego Koła, zwanego dalej Opiekunem, który jest pracownikiem naukowym Politechniki Łódzkiej.
2. Opiekun pozostaje we współpracy z Zarządem Koła.
3. Opiekun może złożyć rezygnację ze swojego stanowiska na ręce Zarządu.
4. Opiekun zatwierdza zawieszenie działalności Koła na czas nieokreślony.


Rozdział VI
Finansowanie
§XIV

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Koła pochodzą z:
• środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię,
• dotacji MEN i innych jednostek rządowych,
• darowizn przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych, osób fizycznych oraz od innych podmiotów gospodarczych,
• środków finansowych uzyskanych przez granty organizacji pozarządowych.
2. Roczny preliminarz finansowy Koła przyjmowany jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% +1 członków Koła.


Rozdział VII
Przepisy końcowe
§XV

1. Niniejszy Statut może zostać zmieniony lub zastąpiony innym wyłącznie przez członków Koła.
2. Zmiana w Statucie następuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła.

§XVI

1. O rozwiązaniu Koła decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem na wniosek 2/3 liczby członków.
2. W przypadku zbyt małej liczby lub braku członków o rozwiązaniu Koła decyduje Zarząd na wniosek Opiekuna.
3. Rektor PŁ decyduje o rozwiązaniu Koła, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych Statutu PŁ lub Statutu Koła.

To My !!!

lokalizacjaWyświetl większą mapę

 

(c)Koło Naukowe Dziewiarzy - wszelkie prawa zastrzeżone.
Logo Koła Naukowego Dziewiarzy, Katedry Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich oraz Politechniki Łódzkiej są znakami zastrzeżonym przez ich właścicieli.