Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: KopiasK

 

Kazimierz Kopias

prof. dr hab. inż. Kazimierz Kopias urodził się w 1938 roku w Chechle koło Pabianic.

Szkołę średnią ukończył w Pabianicach. Studiował na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej, otrzymując  w 1962  roku dyplom magistra inżyniera.

Po dwuletniej pracy w zakładach przemysłowych rozpoczął w roku 1964 studia doktoranckie na Wydziale Włókienniczym.

W roku 1969 uzyskał stopień doktora, a stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1979. Tytuł profesora nadano mu w roku 1992. Pracę w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym rozpoczął w roku 1968.

Od roku 2000 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc funkcję kierownika Katedry Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich. W latach 1990 ‑ 96 był dziekanem Wydziału Włókienniczego.

Jego działalność naukowa obejmuje problematykę mechanicznej inżynierii włókienniczej, a w niej analizę procesu dziania na osnowarkach i badanie  współzależności między strukturą dzianiny a jej własnościami, badania nad nowymi wysokowydajnymi technologiami wyrobów dziewiarskich.

Do ważniejszych osiągnięć należy zaliczyć opracowania zmierzające do minimalizacji sił w nitkach osnowy na podstawie analiz modelowych i badań eksperymentalnych. Jak również opracowanie nowych technologii na maszynach budowanych według własnych oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Jest  autorem 16 patentów dotyczących nowych koncepcji maszyn dziewiarskich oraz krosien. Napisał dwie monografie, w tym jedną jako współautor. Jest także współautorem dwóch skryptów.

Opublikował 51 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wygłosił 34 referaty na konferencjach.

Wypromował 4 doktorów oraz prowadził około 160 prac dyplomowych. Sprawował wiele funkcji poza Wydziałem Włókienniczym. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Zespołu ds. oceny projektów badawczych i celowych przy Komitecie Badań Naukowych. Był również członkiem rad naukowych. COBR Przemysłu Dziewiarskiego, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL, COBR Przemysłu Budowy Maszyn Włókienniczych “Wifamex”, Uniwersytetu Technicznego w Libercu, Instytutu Włókiennictwa.

Poza Politechniką Łódzką pracował jako główny specjalista w Centralnym Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego (1972 ‑ 74) oraz na stanowisku profesora w Instytucie Wyrobów Włókienniczych “Moratex” (1991 ‑ 96). Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Międzynarodowej Federacji Dziewiarzy oraz Stowarzyszenia Włókienników Polskich NOT.

Posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Od roku 2005, po przejściu na emeryturę, zatrudniony jest w Katedrze Dziewiarstwa w wymiarze 1/3 etatu.

 

Leon Pfeifer

Witold Stanisław Żurek

Janusz Szosland

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Zbigniew Mikołajczyk

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony